Wetenschap & Technologie

Wetenschap en technologie is een actueel thema. In het rapport ‘ons onderwijs2032wordt beschreven hoe toekomstgericht onderwijs eruit zou moeten zien en wat wij leerlingen zouden moeten meegeven zodat zij ‘vaardig, aardig en waardigmee kunnen draaien met de huidige maatschappij en de samenleving van de toekomst. In dit rapport komt een brede visie op Wetenschap en technologie naar voren. Digitale geletterdheid en het kennisdomein natuur en technologie staan genoemd bij de vaste basis die iedere leerling nodig heeft. In diezelfde vaste basis worden vakoverstijgende vaardigheden genoemd zoals creëren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Wetenschap en technologie maken dus deel uit van het onderwijs van de toekomst. Er wordt al decennia lang geprobeerd om techniekonderwijs en later Wetenschap & Technologie op de basisscholen in het curriculum te brengen. Dat is blijkbaar niet gemakkelijk gezien de vele rapporten en initiatieven waarmee dit gepaard ging. Het techniekpact (Nationaal Techniek- pact 2020, 2013) was één van de laatste initiatieven waarin duidelijk gesteld werd dat in 2020 Wetenschap & Technologie stevig verankerd moet zijn in het basisschoolcurriculum. Tevens moet dan ook op de pabos Wetenschap en technologie een duidelijke plek hebben gevonden. Maar wat maakt deze invoering nu zo lastig?

Binnen Iselinge is de laatste jaren op verschillende manieren gewerkt aan het bevorderen van W&T-onderwijs, zowel in de basisschool als binnen de opleiding. Binnen de Academische Werkplaats ‘ Onderzoekend en Ontwerpend Leren’  is tussen 2016-2018 onderzoek gedaan naar een kansrijke didactiek voor W&T. Hier bouwen we de komende jaren in de Academische Werkplaats op verder.

Welke onderzoeksvraag staat centraal?

Wat hebben zittende en aanstaande leerkrachten nodig om Wetenschap & Technologie goed vorm te kunnen geven in het basisonderwijs?

Deelvragen zijn onder andere:

  1. Hoe kunnen leerkrachten in het basisonderwijs W&T geïntegreerd met andere vakken, bijvoorbeeld met rekenen aanbieden?
  2. Hoe kunnen (aanstaande) leerkrachten W&T-onderwijs in de klas goed vormgeven, hoe kan een rijke leeromgeving hierbij helpen en hoe zorg je ervoor dat leerlingen echt tot leren komen (op het vlak van kennis, vaardigheden en houding)?

Nieuws uit dit netwerk

Contactpersoon

Peter Hagenaars

Docent Natuur Wetenschap en technologie (MEd)

Email: peter.hagenaars@iselinge.nl
Telefoon: 088 09 31371

kamer 112

Wilt u ons netwerk versterken? Heeft u suggesties aan het netwerk? Neem dan contact op met nancy.vanmaanen@iselinge.nl

Downloads