Projecten academische werkplaats

Pedagogische sensitiviteit en (hoog)begaafdheid

In deze Academische Werkplaats onderzoeken we wat leerkrachten moeten kunnen, weten en hoe ze ‘zijn’ om ondersteuning te bieden aan hoogbegaafde leerlingen. Dit vraagt om onderwijs waarin ‘leerzame wrijving’ centraal mag staan. Om dit te kunnen bieden, is bij leerkrachten ten eerste om positieve houding ten aanzien van (hoog)begaafdheid nodig. Daarnaast gaat het om specifieke pedagogische en interpersoonlijke competenties.  Een begrip dat ons hierbij een aanspreekt is pedagogische sensitiviteit.

Lees verder

Wetenschap & technologie

Wetenschap en technologie is een actueel thema. In het rapport ‘ons onderwijs2032wordt beschreven hoe toekomstgericht onderwijs eruit zou moeten zien en wat wij leerlingen zouden moeten meegeven zodat zij ‘vaardig, aardig en waardigmee kunnen draaien met de huidige maatschappij en de samenleving van de toekomst.

Lees verder

Computational Thinking

Hoewel er verschillende definities van computational thinking bestaan die alle benadrukken dat het gaat om het abstraheren van problemen, het verzamelen en analyseren van gegevens en het trapsgewijs naar een oplossing werken met behulp van ICT-middelen, hebben basisschoolleerkrachten moeite het begrip te interpreteren, laat staan om het vorm te geven in hun onderwijspraktijk.

Lees verder

Schrijven kun je leren

Het leernetwerk houdt zich al vanaf 2014 bezig met het stelonderwijs op basisscholen. Het doel van deze actieve groep leerkrachten, studenten en docenten is het ontwikkelen van materialen die het stelonderwijs verbeteren.

Lees verder

School en ouders: samen betrokken

Ouders verwachten veel van de school van hun kinderen. Elke ouder is op zijn eigen manier betrokken bij de school van zijn kind. Ook scholen hebben verwachtingen over de rol die ouders willen nemen in de opvoeding van hun kinderen en over de stijl waarmee het contact wederzijds verloopt.

Lees verder

Er zit muziek in onderwijs

De afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het verbeteren van het muziekonderwijs. Regelmatig haalde muziek het nieuws door initiatieven waarbij van Koningin Maxima tot en met Joop van den Ende aandacht gevestigd werd op het belang van goed muziekonderwijs.

Lees verder

Ssst… wij lezen! Lezen laat je denken!

In het leernetwerk Lezen laat je denken! staat leesbevordering centraal: het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen (ouders, leerkrachten, studenten). Binnen de leesbevordering zijn leesplezier en leesmotivatie middelen om de leesvaardigheid en de literaire competentie te vergroten.

Lees verder

ICT: benut de mogelijkheden

Samen met leerkrachten van Paraat Scholen en studenten zijn we aan het onderzoeken hoe we inhoud kunnen geven aan het begrip ‘digitale geletterdheid’. En op welke wijze we dit duurzaam in het onderwijs kunnen vormgeven zonder ingehaald te worden door ontwikkelingen en techniek.

Lees verder

Gedrag begrijpen en begeleiden

In de Academische Werkplaats onderzoeken we hoe we – vanuit een interactionele benadering – leerkrachten kunnen sterken om pedagogisch sensitief te reageren op (voor hen) uitdagend gedrag van kinderen? Bij deze Academische Werkplaats zijn professionals van stichting IJsselgraaf betrokken. 

Lees verder

Primair en voortgezet onderwijs

In het leernetwerk ‘Primair en voortgezet onderwijs’ staan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar centraal. Leerlingen in deze leeftijdsgroep maken een lichamelijke en emotionele ontwikkeling door die een verschuiving in houding en belangstelling met zich meebrengt. In de praktijk van alledag blijkt het niet altijd even gemakkelijk om hier adequaat mee om te gaan. Voor het onderwijs kan dit betekenen dat je als leraar te maken krijgt met een stoere en ongeïnteresseerde houding of juist met een meer stille en teruggetrokken houding van leerlingen.

Lees verder

Afgeronde projecten

Zelf aan het stuur: intens en betrokken leren

In dit project willen we onderzoeken op welke manier we bij kunnen dragen aan intens en betrokken leren van leerlingen door hen goed toe te rusten met relevante (zelf)sturingsstrategieën. Daarbij willen we ook aansluiten bij inzichten uit gamification.

Lees verder

Onderzoekend en ontwerpend leren in thematisch zaakvakkenonderwijs

Onderzoekend en ontwerpend leren komen tegemoet aan de nieuwsgierigheid van de leerkracht en de leerlingen en de vragen die zij uit zichzelf stellen.

Lees verder