Evaluatierapport onderzoek Iselinge

Vandaag kwam het evaluatierapport over het Iselinge-onderzoek binnen. Zoals jullie weten bezocht een kritisch panel ons in januari. Het panel bestudeerde de aangeleverde stukken en sprak met verschillende betrokkenen rond onderzoek: studenten, leerkrachten,  directeuren, docenten en bestuurders. In het rapport beoordeelt de commissie ons op 5 standaarden. In de eerste standaard gaat het er vooral om of het onderzoeksprofiel uitdagend, relevant en ambitieus is. Daarop scoren ze ons met een voldoende. De commissie roept op om een nog scherpere focus aan te brengen in de keuze van onderzoeksthema’s. Standaard 2 richt zich vooral op de organisatie van het onderzoek en de middelen die we daar voor vrij weten te maken. Ook hier oogsten we een voldoende: ‘al met al ziet de commissie in de organisatie van het onderzoek veel mooie en inventieve verbindingen en constructies.’ Bij standaard 3 gaat het om de vraag of het onderzoek met kwaliteit wordt uitgevoerd. De commissie beoordeelt ons op deze standaard met een goed: ‘De commissie weegt in de beoordeling mee dat de onderzoekseenheid over heldere, relevante en zeer nauwkeurig uitgewerkte kwaliteitscriteria beschikt, die zijn afgeleid van de landelijk geldende standaarden. De criteria zijn verwerkt in een format dat voor ieder onderzoeksproject wordt gehanteerd.’ Ook op standaard 4 wordt  een goed gescoord. Bij deze standaard gaat het om de vraag of het onderzoek relevant is voor de beroepspraktijk en de samenleving, voor de kennisontwikkeling en voor onderwijs en professionalisering. ‘Het viel de commissie op dat alle betrokkenen met enthousiasme en vol energie praten over deelname aan de werkplaatsen.’ ‘Tijdens de visitatie lagen diverse onderzoeksopbrengsten ter inzage. De commissie heeft verschillende (zelf uitgegeven) boeken, magazines, artikelen en producten bekeken en komt tot de conclusie dat deze zeker breder bruikbaar zijn voor de beroepspraktijk. Met name de boeken oogsten veel waardering van de commissie.’ De commissie is verder positief over de praktijkgerichte publicaties die het onderzoeksbureau realiseert in vakbladen die de doelgroep leest, zoals het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, JSW en het Tijdschrift Taal. Daarnaast brengt Iselinge Hogeschool zelf thematische e-magazines uit, die zij verspreidt onder haar achterban. De commissie waardeert het bovendien dat het onderzoeksbureau alle opbrengsten van de werkplaatsen publiekelijk ter beschikking stelt via de website www.awonderwijs.nl.’  Ook aan de 5e standaard wordt voldaan. Deze standaard richt zich op de kwaliteitszorg rond onderzoek. Het rapport wordt afgesloten met een zevental aanbevelingen. Die pakken we op voor de komende periode.

Een mooi rapport! Het doet ons goed dat de commissie erin geslaagd is de essentie van Iselinge-onderzoek te willen begrijpen. Het samenwerken in netwerken, het samengaan van onderzoek en onderwijs en het samenwerken met verschillende partijen is niet eenvoudig te ontrafelen. De commissie geeft aan dat het enige tijd kostte om te ontdekken hoe de hazen lopen. Maar, zo concludeert zij, ‘het werkt’.

Het gehele rapport is hier te lezen.Geef een reactie