Over de academische werkplaats onderwijsinnovatie

In de academische werkplaats werkt Iselinge Hogeschool samen met het Welten Instituut van de Open Universiteit en de opleidingsscholen van het Samenwerkingsverband Opleiden in School. In de Academische Werkplaats werken opleidingsdocenten, onderzoekers, leerkrachten uit het primair onderwijs én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht.

Lees verder

Projecten academische werkplaats

Pedagogische sensitiviteit en (hoog)begaafdheid

In deze Academische Werkplaats onderzoeken we wat leerkrachten moeten kunnen, weten en hoe ze ‘zijn’ om ondersteuning te bieden aan hoogbegaafde leerlingen.

Lees verder

Zelf aan het stuur: intens en betrokken leren

In dit project willen we onderzoeken op welke manier we bij kunnen dragen aan intens en betrokken leren van leerlingen door hen goed toe te rusten met relevante (zelf)sturingsstrategieën.

Lees verder

Onderzoekend en ontwerpend leren in thematisch zaakvakkenonderwijs

Onderzoekend en ontwerpend leren komen tegemoet aan de nieuwsgierigheid van de leerkracht en de leerlingen en de vragen die zij uit zichzelf stellen.

Lees verder

Wetenschap & technologie

Wetenschap en technologie is een actueel thema. In het rapport ‘ons onderwijs2032wordt beschreven hoe toekomstgericht onderwijs eruit zou moeten zien en wat wij leerlingen zouden moeten meegeven zodat zij ‘vaardig, aardig en waardigmee kunnen draaien met de huidige maatschappij en de samenleving van de toekomst.

Lees verder

Er zit muziek in onderwijs

De afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht gevraagd voor het verbeteren van het muziekonderwijs. Regelmatig haalde muziek het nieuws door initiatieven waarbij van Koningin Maxima tot en met Joop van den Ende aandacht gevestigd werd op het belang van goed muziekonderwijs.

Lees verder

Computational Thinking

Hoewel er verschillende definities van computational thinking bestaan die alle benadrukken dat het gaat om het abstraheren van problemen, het verzamelen en analyseren van gegevens en het trapsgewijs naar een oplossing werken met behulp van ICT-middelen, hebben basisschoolleerkrachten moeite het begrip te interpreteren, laat staan om het vorm te geven in hun onderwijspraktijk.

Lees verder

Schrijven kun je leren

Het leernetwerk houdt zich al vanaf 2014 bezig met het stelonderwijs op basisscholen. Het doel van deze actieve groep leerkrachten, studenten en docenten is het ontwikkelen van materialen die het stelonderwijs verbeteren.

Lees verder

Omgaan met kritische ouders

Ouders verwachten veel van de school van hun kinderen. Elke ouder is op zijn eigen manier betrokken bij de school van zijn kind. Ook scholen hebben verwachtingen over de rol die ouders willen nemen in de opvoeding van hun kinderen en over de stijl waarmee het contact wederzijds verloopt.

Lees verder

Leernetwerken

Schrijven kun je leren

Het leernetwerk houdt zich al vanaf 2014 bezig met het stelonderwijs op basisscholen. Het doel van deze actieve groep leerkrachten, studenten en docenten is het ontwikkelen van materialen die het stelonderwijs verbeteren.

Lees verder

Startende leerkrachten in hun leer- kracht!

Vanuit het project Versterking Samenwerking loopt sinds enige tijd ook het deelproject startende leerkrachten. Dit project heeft als doel starters in de regio te ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak, zodat ze kunnen groeien van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam.

Lees verder

Sociale veiligheid

In het project Sociale veiligheid hebben Hogeschool Iselinge en basisschool de Dobbelsteen uit Ulft samengewerkt aan het project Versterking samenwerking Sociale Veiligheid.

Lees verder

Omgaan met verschillen: onderzoekend en ontwerpend leren

In 2014 is het leernetwerk begonnen met het zoeken naar een koppeling tussen onderzoekend leren en omgaan met verschillen. Centraal daarbij stond daarbij de talentontwikkeling van leerlingen.

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

In de werkgroep Ouderbetrokkenheid is de afgelopen jaren gewerkt met de volgende vraagstelling als uitgangspunt: Wat zijn de wensen en ideeën met betrekking tot het verbeteren van de situatie op het gebied van ouderbetrokkenheid in zowel het basisonderwijs als op Iselinge Hogeschool?

Lees verder

Ssst…wij lezen!

In het leernetwerk Lezen staat leesbevordering centraal: het stimuleren van het lezen bij kinderen en volwassenen (ouders, leerkrachten, studenten). Binnen de leesbevordering zijn leesplezier en leesmotivatiemiddelen om de leesvaardigheid en de literaire competentie te vergroten.

Lees verder